Skip links

Arkitektur & Byggteknik

Synergi mellan Arkitektur & Byggledning

Projektprocess

Arkitektonisk
- teknologi

Arkitektur, som en designdisciplin, har den unika förmågan att harmonisera mänsklig kultur med både naturliga och byggda miljöer. Den sträcker sig bortom att bara uppfylla de funktionella kraven i ett byggprogram. När våra samhällen utvecklas i komplexitet har samtida arkitektur blivit ett tvärvetenskapligt expertisområde som integrerar avancerade byggteknologier i byggproduktionen.

Även en struktur av blygsamma proportioner involverar många färdigheter och hundratals olika operationer under byggprocessen. Denna komplexitet framhäver de stora fördelarna en projektägare, vare sig offentlig eller privat, kan få av en skicklig arkitekt/ingenjör specialiserad på arkitektur- och byggledning.

Arkitektonisk
- designprocess

En informationsinsamlingsfas som utgör grunden för de kommande designfaserna. I detta inledande skede överväger projektägaren förmodligen att köpa mark och starta ett byggprojekt, eller har redan identifierat en ny fastighet. I vilket fall som helst måste hon/han definiera sina krav och fastställa budgetbegränsningar. Var du än befinner dig i processen kan vi som arkitekter hjälpa dig att förstå och visualisera utvecklingspotentialen för din framtida fastighet genom att tillhandahålla en genomförbarhetsstudie. Preliminär forskning och informationsinsamling krävs och inkluderar en tydlig projektdefinition, vilket innebär att fastställa breda projektegenskaper såsom plats, prestandakriterier, storlek, layout, konfiguration och andra ägarkrav som behövs för att fastställa projektets allmänna aspekter.

Konceptuell planering börjar med slutförandet av den preliminära forskningen och informationsinsamlingen. Definitionen av det övergripande arbetet är i grunden ägarens ansvar, även om en arkitekt måste involveras för att ge teknisk assistans och rådgivning. I denna fas bearbetar vi ett 'Arkitektoniskt Program' som speglar ägarens initiala krav till en effektiv byggnadsdesign. Det är nu vi börjar utforska designkoncept, gör en preliminär bedömning av myndighetsregleringar, förbereder en detaljerad platsanalys och initierar designprocessen med skisser och diagram för att adekvat förklara konceptet och möjliga designalternativ.

Konceptuell planering övergår till detaljerad design, även om en betydande mängd förberedande arkitektur- och ingenjörsarbete kan krävas under denna fas. Designutvecklingen går avsevärt framåt i en förfining av det tidigare överenskomna konceptet. Arkitektoniska lösningar uppnås genom hänsyn till miljöskydd, komfort och hälsa, säkerhet och välfärd, hållbarhet och uthållighet. I denna fas kan det bli aktuellt att koppla in en konstruktör, och beroende på projektets komplexitet kan även VVS- och el-konsulter behöva anlitas. En preliminär kostnadsuppskattning kan upprättas för ägarens övervägande. Om det behövs justeringar för att få projektomfattningen i linje med byggbudgeten, är det mest effektivt att göra detta snarare förr än senare.

Tillståndsgivning hos byggnadsnämnden sker enligt Plan- och Bygglagen (PBL Kap 9). Bygglov krävs normalt för nybyggnad, tillbyggnad och ändring av byggnadens yttre utseende, med mera. Mer information finns på Boverkets webbsida: https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygglov/

Innan byggnadsarbetet påbörjas ska en anmälan lämnas in. Under denna fas förbereder vi all byggdokumentation som krävs för bygglovsanmälan och för att säkerställa att samhällets krav på byggnaden uppfylls enligt PBL.

Designfasen kulminerar i framtagandet av arbetsritningar och specifikationer för det totala byggprogrammet. Detta är fasen där ritningar och specifikationer noggrant och exakt utvecklas till en uppsättning bygghandlingar. Denna dokumentation krävs för att kommunicera hela designavsikten till nästa fas av byggprocessen. Detaljprojektering (Förfrågningsunderlag/Bygghandlingar) kräver ofta mycket mer tid än de tidigare faserna, vilket kan överraska ägare/intressenter efter det föregående stadiet, Systemprojektering, där designen redan upplevs som fullständig. Detta är dock ett kritiskt steg i processen för att framgångsrikt genomföra projektet du investerar i.

Det är avgörande att uppsättningen bygghandlingar är tydlig, omfattande och samordnad. Om denna dokumentation är bristfällig kan det resultera i ytterligare kostnader under byggprocessen. Detta steg involverar en konkurrensutsatt process där en byggherre tar emot anbud från potentiella entreprenörer/byggföretag. Processen påskyndas om bygglov redan har beviljats och ett startbesked har givits. Det är till fördel för byggherren om en arkitekt är involverad i processen. På så sätt får byggherren professionell rådgivning när anbudsförfarandet pågår, för att välja den bästa matchen för projektet. Detta kan göras genom förhandlade anbud där entreprenörer går igenom bygghandlingar och granskar material och tidsplaner.

Även om större delen av arkitektens arbete utförs innan byggnationen påbörjas, är arkitektens kontinuerliga närvaro under byggfasen lika viktig. Att ha tillgång till arkitektens expertis och råd under denna fas är ett sätt att undvika kostsamma förseningar och säkerställa att byggkontraktet mellan byggherren och entreprenören följs enligt avtalade villkor. Byggadministration kan innebära regelbundna platsbesök för att granska arbetets framsteg enligt tidplanen och proaktivt hantera potentiella problem som kan uppstå.

Arkitektens roll när byggfasen är praktiskt taget avslutad, innan byggnaden överlämnas till byggherren, är avgörande för att säkerställa att byggnaden uppfyller de ursprungliga arkitektoniska intentionerna och kvalitetsstandarderna. En besiktning genomförs i slutskedet av byggprojektet för att identifiera eventuella fel eller brister från uppförandefasen som måste åtgärdas. En åtgärdslista (även kallad "punch list" eller "snagglista") upprättas baserat på besiktningen. Denna lista måste vara avklarad innan byggnationen betraktas som färdig och slutbetalning utfärdas.

Tvärvetenskaplig integration

Arkitektonisk
- expertis

Vår arkitektoniska expertis ligger i hjärtat av vår tvärvetenskapliga approach. Vi integrerar kreativ design med teknisk kunskap för att skapa hållbara och funktionella byggnader. Genom att sammanföra olika discipliner - från arkitektur och konstruktion till digitala verktyg - skapar vi innovativa lösningar som möter dagens och framtidens utmaningar. Vår process säkerställer att varje projekt drar nytta av en bred kunskapsbas, vilket resulterar i byggnader som är både estetiskt tilltalande och tekniskt sofistikerade.

Helhetssyn
- i praktiken...

Genom en kombination av teknisk expertis och designkunnande är vi djupt engagerade i att utveckla och leverera arkitektoniska lösningar som förbättrar människors liv och stärker samhällen. Genom att tidigt identifiera projektrisker och bedöma genomförbarhet skapar vi meningsfulla resultat och värde för våra kunder.

Vår projekteringsprocess omfattar tre huvudfaser: Arkitektprogram för att utreda förutsättningar, Förslagshandlingar för att presentera alternativa lösningar, och Förfrågningsunderlag för upphandling av byggentreprenader. Vi säkerställer en sömlös integration mellan arkitektur och tekniska system genom nära samarbete med konstruktörer samt VVS- och el-konsulter.

Vi följer de senaste svenska standarderna för byggdokumentation, inklusive SIS Bygghandlingar som ersatte Bygghandlingar 90 år 2022. Vår dokumentation anpassas till byggnadens fysiska utformning och produktionsordning, med fokus på effektiv informationsöverföring mellan alla involverade parter genom hela byggprocessen.

Vi implementerar de senaste digitala verktygen och metoderna, inklusive BIM enligt ISO 19650-serien. Detta möjliggör effektiv informationshantering genom hela byggnadens livscykel, från tidiga skeden till förvaltning, och underlättar samarbetet mellan alla discipliner involverade i projektet.

This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag